Власний Дім

Кіровоградський обласний фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі

Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської обласної ради

від 25 березня 2016 року № 49

     ОБЛАСНА ПРОГРАМА

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

"Власний дім" на 2016-2020 роки

 

I. ВСТУП

 

   Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016 -2020 роки (далі - Програма) розроблена у рамках реалізації:
Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;
   Стратегії розвитку Кіровоградської області на період  до 2020 року, затвердженої  рішенням   Кіровоградської  обласної  ради від 21 грудня 2012 року № 411 (у редакції  рішення  Кіровоградської обласної ради від 27 березня 2015 року № 716);
   Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої  рішенням   Кіровоградської  обласної  ради від 29 вересня   2015 року № 787.
   Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі здійснюватиметься:  
  шляхом надання забудовникам довгострокових пільгових кредитів на спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла згідно з Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597;
    через обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

I. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКої СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

   Більша частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень та низький рівень інженерного оснащення.
    Низький рівень платоспроможності сільського населення не дозволяє самостійно поліпшувати житлово-побутові умови. Рівень заробітної плати в сільському господарстві та соціальній сфері, де працює більшість сільських жителів, залишається майже на третину нижчим за середній показник по економіці.
   Програма спрямована на забезпечення мешканців сільської місцевості житлом. Це залишається однією з найгостріших  соціально-економічних проблем області. Спостерігається відтік молоді з сільської місцевості, головною причиною чого є відсутність належних  житлових умов та робочих місць. Рівень інженерного забезпечення  існуючого житлового фонду в сільській місцевості залишається вкрай низьким.

 

II МЕТА Програми

 

Метою Програми є поліпшення житлових та соціально-побутових умов проживання сільського населення області, інженерного облаштування села.
Програма спрямована на:
реалізацію в області державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі;
розширення на території Кіровоградської області інвестування у будівництво житла на селі та здешевлення його вартості;
створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків із надвірними підсобними приміщеннями,  завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла;
вирішення проблем забезпечення житлом та поліпшення житлово-побутових умов учасників АТО та  внутрішньо переміщених осіб.

 

IІІ. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

    Для розв’язання проблем, пов’язаних з будівництвом та придбанням житла в сільській місцевості, буде забезпечено:
    проведення роз’яснювальної роботи з  сільськими і селищними головами,  щодо правил надання пільгового кредиту згідно з Програмою;
    висвітлення в засобах масової інформації переваги Програми на отримання пільгового довгострокового   кредиту  сільським забудовникам; 
     за поданням сільських рад районною державною адміністрацією   щорічне  уточнення та  формування списків  сімей, бажаючих  отримати  пільговий кредит  за  Програмою.
   Забезпечення селян пільговими кредитними ресурсами є головним чинником активізації індивідуального житлового будівництва на селі, розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села.
    Джерела надходжень до Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд) формуються за рахунок коштів:
    державного бюджету;
    обласного бюджету, передбачених на реалізацію цієї Програми;
   районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування, передбачених на впровадження цієї Програми та відповідних місцевих програм;
    підприємств, установ, організацій та інших не заборонених чинним законодавством джерел (додаток 4).
  Бюджетні кошти використовуються Фондом для надання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам області відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених керівником Фонду і погоджених з розпорядниками, через яких він їх одержує.
    Дана Програма діє протягом 2016 – 2020 років.
    Програмою передбачено три етапи її реалізації:
   І етап: 2016 рік – етап першочергових завдань Програми: розробка кредитних договорів,  договорів застави та страхування, їх оприлюднення та створення необхідних умов для їх укладення та виконання;
   ІІ  етап: 2016 – 2020 роки – основний етап: провадження укладення договорів та реалізація завдань Програми;
   ІІІ етап: 2020 рік – заключний етап: аналіз стану реалізації Програми, підготовка підсумкового звіту.

 

ІV. ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

 

    Основними завданням Програми на 2016 -2020 роки є:
    забезпечення сільських мешканців пільговими кредитними ресурсами, що є суттєвим стимулом для активізації індивідуального житлового будівництва, розвиток особистого сільського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села;
    закріплення кадрів, особливо молоді, у населених пунктах сільської місцевості області;
створення додаткових робочих місць, оскільки будівництво, добудова, реконструкція та підключення  інженерних мереж до існуючих комунікацій буде здійснюватися як самими Позичальниками, так і за рахунок найманої праці;
    підвищення авторитету місцевих органів влади серед населення.
   Фондом протягом 2011-2015 років сільським забудовникам було надано 78 пільговий кредит. Кредитування здійснювалося за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів нижчих рівнів (додаток 2).
    Протягом вищевказаного періоду Фондом було надано пільгових кредитів на загальну суму 3 490,4 тис. грн. (додаток 3), з них:
     на будівництво – 3 кредити на суму 500,0 тис. грн.;
     на придбання житла – 15 кредитів на суму 1 125,2 тис. грн.;
     на газифікацію та підключення інженерних мереж – 54 кредити на суму 1 493,2 тис. грн.;
     на реконструкцію та добудову – 6 кредитів на суму 372,0 тис. грн.
    Фондом протягом 2011-2015 років повернуто до державного бюджету кошти на загальну суму 4 377,64 тис. грн., до обласного – 407,65 тис. грн., до місцевих бюджетів – 37,5 тис. грн.
    Загальна кількість введених в експлуатацію житлових будинків (добудованих і реконструйованих) та підключених до  інженерних мереж за рахунок коштів Фонду викладена в таблиці (додаток 1).
    Передбачається, що за період 2016 -2020 років   поліпшать житлові умови 212 сімей. Очікувана площа введених в дію основних фондів складе близько 5120 кв. м, їх вартість - 12450 тис. грн. (додаток 5).

 

V. Напрями реалізації та заходи програми

 

1.Забезпечити розвиток індивідуального житлового будівництва в сільських населених пунктах області шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво, реконструкцію, газифікацію та придбання житла.
                   
                                                         Обласний фонд підтримки
                                                         індивідуального житлового
                                                         будівництва на селі,
                                                         райдержадміністрації
                                                         органи місцевого самоврядування
                                                         Постійно

2. Підготувати списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов, та надання їх обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.


                                                          Райдержадміністрації,
                                                          органи місцевого самоврядування
                                                          Щороку до 20 січня та до 20 липня

3. Сприяти діяльності Фонду шляхом реалізації заходів цієї Програми та відповідних місцевих програм.
          
                                                           Райдержадміністрації,
                                                           органи місцевого самоврядування  
                                                           Постійно

4. Організувати проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо кредитування індивідуального житлового будівництва та популяризації програми серед сільського населення у місцевих засобах масової інформації.
                      
                                                           Обласний фонд підтримки
                                                           індивідуального житлового
                                                           будівництва на селі,
                                                           райдержадміністрації,
                                                           органи місцевого самоврядування
                                                           Постійно

 

VІ. координація та контроль за ходом виконання програми

 

        Координація роботи виконання Програми здійснюється Обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та райдержадміністраціями.

         Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі один раз на рік подає департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми.

         Районні державні адміністрації звітують про розвиток індивідуального житлового будівництва в сільських населених пунктах обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щороку до 20 січня та до 20 липня.

          Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі інформує Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, обласну державну адміністрацію, обласну раду та відповідні постійні комісії обласної ради про хід виконання Програми щороку до 1 лютого.

          Контроль за виконанням даної програми здійснює Спостережна рада обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.  

 
                                                                                   ________________________